De prijs

Voor het ontvangen van een prijs zullen leden van elektriche energietechniek werkzaam in Nederland, niet ouder dan 40 jaar, in aanmerking worden gebracht. Aangezien de prijs de waardering tot uitdrukking brengt voor geleverde prestatie, zal de te begiftigen persoon enige jaren technisch-wetenschappelijk moeten zijn werkzaam geweest.

Het bedrag van de prijs, welke in geld wordt uitgekeerd, zal telkenmale per geval door het bestuur worden vastgesteld. Bij de prijs zal een bijbehorende oorkonde worden uitgereikt. De ontvanger van de prijs krijgt een receptie aangeboden.

Het bestuur ziet er op toe, dat zoveel mogelijk studenten worden uitgenodigd om de evenementen bij te wonen. In ieder geval worden voor de evenementen uitgenodigd: het bestuur van de Elektrotechnische Vereeniging en het bestuur van het Sterkstroomdispuut der Technische Universiteit Delft.

De kosten, verbonden aan het houden van de rede en het toekennen van de prijs, zullen worden betaald uit de inkomsten van de stichting als omschreven in de stichtingsakte.

Prijswinnaars

1967 Dr.ir. C.E.M. Kuiper wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek
1972 Dr.ir. F.H. Kreuger wegens zijn bijzondere wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek
1975 Ir. R. Boersma wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht als ontwerper en constructeur van uitzonderlijk hoogspanningsschakelmaterieel
1980 Dr.ir. J.E. Daalder en
Ir. J.H.F.G. Lipperts
wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hen verricht op het gebied van stroomonderbreking in vacuüm
1984 Ing. D. van der Scheer wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht, op het gebied van de ontwikkeling van hoogspanningssmeltveiligheden
1987 Ir. L. van der Sluis wegens bijzondere verdiensten op het gebied van het - met behulp van mathematische modellen - ontwerpen van beproevingsmethoden en -circuits voor hoogspanningsschakelapparatuur
1991 Dr.ir. E.F. Steennis wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van nieuwe beproevingsmethoden van kabels en de toepassingsmogelijkheden van suprageleiders in de energietechniek
1996 Dr.ir. M.J. Hoeijmakers wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van het onderwijs in de elektrische energietechniek
1996 Dr.ir. R.P.P. Smeets wegens zijn bijzondere verdiensten met betrekking tot onderwijs en onderzoek op het gebied van de ontwikkeling en beproeving van vermogensschakelaars
1999 Ir. P.G.M. Giesbertz wegens zijn relevante en visionaire bijdrage aan de actualiteit van de veranderingen in de elektrische energievoorziening
2004 Dr.ir. J.B.M. van Waes wegens zijn uitermate toepasbare en relevante bijdrage op het gebied van de elektromagnetische compatibiliteitsaspecten in de elektrische energievoorziening
2007 Dr.ir. J.G. Slootweg wegens zijn integrale en praktisch toepasbare bijdragen op diverse terreinen van de elektrische energietechniek, in het bijzonder inzake de invloed van windturbines op het dynamisch gedrag van elektriciteitsvoorzieningsystemen en de regulering van netbeheerders
2010 Ir. M.A. Binnendijk MBA wegens zijn bijdrage aan het onderzoek naar schakelmateriaal voor middenspanningsnetten
2010 Dr.dipl-ing M. Popov wegens zijn verdienste in onderwijs en onderzoek op het gebied van Smart Grids
2010 Dr.ir. E.C.W. de Jong wegens zijn bijdrage aan het beproeven van vermogenselektronische apparaten in het laboratorium
2014 Dr.ir. P.C.J.M. van der Wielen wegens zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van hoogspanningskabels
2018
Dr.ir. S. de Almeida de Graaff wegens haar grensverleggende bijdrage aan de wiskundige modellering van energiestromen in hoogspanningsnetten