De rede

De Hidde Nijland rede wordt elke 4 jaar uitgesproken door een persoon die zijn sporen in de elektrische energietechniek verdiend heeft.

Voor het houden van de rede vindt uitnodiging plaats door het bestuur, op aanbeveling van een voor dit evenement door het bestuur in te stellen commissie, die uit tenminste vier leden bestaat. Het bestuur benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie, al dan niet uit zijn midden. De benoeming van de overige leden van de commissie geschiedt in overleg met de te benoemen commissievoorzitter.

De aanbeveling van de commissie bevat bij voorkeur de namen van twee personen, waaruit het bestuur een keuze maakt. Voor het houden van de rede kunnen zowel Nederlanders als buitenlanders in aanmerking worden gebracht.

Voor de commissie zal voor de opstelling van haar aanbeveling als richtsnoer gelden, dat de spreker uit technisch en/of wetenschappelijk oogpunt gezien een zodanige positie moet hebben, dat van hem een rede op hoog niveau mag worden verwacht. Het peil van de rede dient ook daarom hoog te zijn, omdat het aanzien van de stichting naar buiten daarmede ten nauwste is verbonden.

De rede zal naar vorm en inhoud zo moeten zijn, dat ook niet-vakgenoten deze met aandacht zullen kunnen volgen. De rede zal door het bestuur worden gedrukt en verspreid en wel grafisch steeds in dezelfde vorm. Aan de spreker zal de Hidde Nijland-penning worden uitgereikt en tevens een receptie worden aangeboden.

van links naar rechts: ir. R. Boersma, mevr. H. Antal-Brink,
prof. ir. D.G.H. Latzko, prof. ir. H.B. Boerema en mej. E. Hidde Nijland.

Uitreiking van de Hidde Nijlandprijs in 1987.

Uitgesproken Hidde Nijland redes

1965 Ir. J.P. Koster Spoorwegen en elektrotechniek Download rede
1970 Ir. J.H. Bakker Ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening Download rede
1975 Ir. A.G. Vorster Overdenkingen bij de 60-jarige groei van COQ Download rede
1977 Ir. H.W.F. van 't Groenewout De elektrotechnisch ingenieur, tovenaar of tovenaarsleerling? Download rede
1982 Prof.ir. M. Antal Kwaliteit is geen toeval Download rede
1989 Ir. J. Lisser Vermogenselektronica, een apart vakgebied? Download rede
1993 Ir. G.J.M. Prieckaerts Met elektriciteit de markt op; je gulden een daalder waard! Download rede
1998 Ir. M.N.D. de Vries Licht(er) en kracht(iger) Download rede
2002 Ir. A.A. de Heus Gesloten schakelsystemen van Hidde Nijland, via heden naar de toekomst Download rede
2005 Ir. G.J.L. Zijl Markt onder spanning Download rede
2009 Prof.dr.ir. J.H. Blom De tweede revolutie: Recente ontwikkelingen in de elektrische energievoorziening Download rede
2012 Ir. J.M. Kroon Hoge spanning: Leveringszekerheid in een veranderende wereld Download rede
2016 Ir. M.J.M. van Riet De expert weet te handelen Download rede
2022 Prof. Dr. Peter Palensky Digital Energy Download rede