De stichting

Betrekkelijk kort na het overlijden van Hendrik Arend (Henk) Hidde Nijland - hij overleed op 17 februari 1962 - nam, op verzoek van zijn echtgenote jonkvrouwe Elisabeth Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren, de heer H. A. Munnik, accountant van het Bureau Frese en Hogeweg te Amsterdam, contact op met Prof. ir. W. Fontein.

Hij deelde daarbij mee, dat mevrouw Hidde Nijland een bedrag van fl. 100.000,- beschikbaar wenste te stellen voor een doel, dat naderhand in de Statuten van de Stichting in artikel 2 is omschreven als: "De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de elektrotechniek, speciaal van de sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin." Deze formulering, waarmee mevrouw Hidde Nijland kon instemmen, kwam na ampele overweging tot stand in overleg met Prof. dr. O. Bottema, oud Rector Magnificus van de (toenmalige) Technische Hogeschool Delft.

Het overleg met Professor Bottema leidde ertoe dat op 5 november 1962 de Stichtingsakte tot stand kwam. In de Stichtingsakte is de wijze van samenstelling van het bestuur vastgelegd, terwijl tevens is vermeld welke personen als bestuurslid optraden bij het passeren van de akte. Het was een bijzonder aangename omstandigheid dat Professor Bottema bereid bleek het voorzitterschap van de Stichting op zich te nemen en dat de toenmalige voorzitter van het College van Curatoren, dr. ir. F. Q. den Hollander de plaats wilde in nemen van het lid. Professsor Fontein trad als lid van de Afdeling der Elektrotechniek toe, terwijl dr. C. Neher, oud minister en oud-Directeur Generaal van de PTT, toegezegde in het bestuur te willen plaatsnemen als lid niet-functionaris van de Technische Hogeschool.

Mej. mr. W. Portheine, adjunct secretaris van de Technische Hogeschool, werd de eerste secretaris van het bestuur. Het aldus samengestelde bestuur stelde zich in de eerste plaats tot taak nadere regelen vast te stellen om aan de doelstelling van de Stichting uitvoering te kunnen geven.

Om tot realisering van de doelstelling van de stichting te geraken besloot het bestuur op gezette tijden een rede te doen houden en prijzen uit te reiken. Hiertoe werden richtlijnen vastgesteld. Bovendien gaf het bestuur opdracht een zilveren penning te vervaardigen om deze bij evenementen uit te reiken. Nadat eerst een accountantskantoor periodiek een financieel verantwoordingsadvies aan het bestuur verstrekte, geschiedt dit sinds 1975 door de interne accountantsdienst van de Technische Universiteit Delft. Met mevrouw Hidde Nijland is tot haar overlijden op 28 juli 1967 steeds contact onderhouden ten einde er zorg voor te dragen dat de activiteiten van de stichting haar instemming zouden hebben.

De penning

Op de penning, ontworpen door de beeldhouwer Hendrik J.J. Dannenberg, is aan de voorzijde de beeltenis van dr. ir. Hidde Nijland aangebracht, diens naam en de jaartallen 1885-1962. Op de keerzijde staan op voorstel van dr. Neher, de woorden, “Veiligheid waarborg voor Leven en Goed” gegraveerd. Er is op de penning ruimte gereserveerd voor het graveren van de naam van de ontvanger.

Het bestuur mocht op 20 september 1963 de eerste penning uitreiken aan Mevrouw E. Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren.

Na het overlijden van Mevrouw Hidde Nijland werd de penning, die weer in het bezit van de Stichting was gekomen, door Mej. Elsa Hidde Nijland, dochter van de stichter, overgedragen aan mejuffrouw mr. W. Portheine als dank voor de vele bemoeienissen die zij met de Stichting heeft gehad. De penning wordt ingevolge een bestuursbesluit van 22 november 1962 sindsdien aan de spreker van de Hidde Nijland rede uitgereikt.


De oorkonde die aan de prijswinnaar wordt uitgereikt.

Bestuursleden

Bestuursleden sinds de oprichting van de Hidde Nijland Stichting op 5 november 1962.

I
Prof.dr. O Bottema voorzitter 1962 - 1973
Dr.ir. F.Q. den Hollander lid 1962 - 1964
Dr. L. Neher lid 1962 - 1966
Prof.ir. W. Fontein vicevoorzitter 1962 - 1983
Mw mr. W. Portheine secretaris 1962 - 1975
Dr. Ir. L. Schepers lid 1964 - 1973
Ir. J.P. Koster lid 1966 - 1988
Prof.ir. H.B. Boerema (vice-)voorzitter/penningmeester 1973 - 1985
Prof.ir. D.G.H. Latzko lid 1973 - 1991
Mw H. Bouvy-Loggers secretaris 1975 - 1980
J. de Knegt secretaris 1980 - 2015
Prof.dr.ir. F.H. Kreuger voorzitter 1985 - 2000
Ir. M.N.D. de Vries lid 1988 - 2015
Prof.ir. R.W.J. Kouffeld lid 1991 - 2015
Prof.ir. L. van der Sluis penningmeester/voorzitter/adviserend lid 1992/2000 - 2019/ - heden
Ir. H.H. Overbeek penningmeester 2003 - 2015
Prof. dr. ir. B.J. Boersma penningmeester 2015 - heden
Mw. M.A. Schrijvershof-Vink secretaris 2015 - heden
Ing. S.A.M. Verhoeven lid 2015 - heden
Ir. B.G.M. Voorhorst lid 2015 -2023
Prof. dr. ir. M. Zeman lid/voorzitter 2017/2019 - heden
Ir. Margriet Rouhof lid 2024 - heden