Hidde
Nijland
Stichting

De Stichting

Betrekkelijk kort na het overlijden van Hendrik Arend (Henk) Hidde Nijland - hij overleed op 17 februari 1962 - nam, op verzoek van zijn echtgenote jonkvrouwe Elisabeth Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren, de heer H. A. Munnik, accountant van het Bureau Frese en Hogeweg te Amsterdam, contact op met Prof. ir. W. Fontein.

Hij deelde daarbij mee, dat mevrouw Hidde Nijland een bedrag van fl. 100.000,- beschikbaar wenste te stellen voor een doel, dat naderhand in de Statuten van de Stichting in artikel 2 is omschreven als: ‘De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de elektrotechniek, speciaal van de sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin.’ Deze formulering, waarmee mevrouw Hidde Nijland kon instemmen, kwam na ampele overweging tot stand in overleg met Prof. dr. O. Bottema, oud Rector Magnificus van de (toenmalige) Technische Hogeschool Delft.

Het overleg met Professor Bottema leidde ertoe dat op 5 november 1962 de Stichtingsakte tot stand kwam. In de Stichtingsakte is de wijze van samenstelling van het bestuur vastgelegd, terwijl tevens is vermeld welke personen als bestuurslid optraden bij het passeren van de akte. Het was een bijzonder aangename omstandigheid dat Professor Bottema bereid bleek het voorzitterschap van de Stichting op zich te nemen en dat de toenmalige voorzitter van het College van Curatoren, dr. ir. F. Q. den Hollander de plaats wilde in nemen van het lid. Professsor Fontein trad als lid van de Afdeling der Elektrotechniek toe, terwijl dr. C. Neher, oud minister en oud-Directeur Generaal van de PTT, toegezegde in het bestuur te willen plaatsnemen als lid niet-functionaris van de Technische Hogeschool.
Mej. mr. W. Portheine, adjunct secretaris van de Technische Hogeschool, werd de eerste secretaris van het bestuur. Het aldus samengestelde bestuur stelde zich in de eerste plaats tot taak nadere regelen vast te stellen om aan de doelstelling van de Stichting uitvoering te kunnen geven.

Om tot realisering van de doelstelling van de stichting te geraken besloot het bestuur op gezette tijden een rede te doen houden en prijzen uit te reiken. Hiertoe werden richtlijnen vastgesteld. Bovendien gaf het bestuur opdracht een zilveren penning te vervaardigen om deze bij evenementen uit te reiken. Nadat eerst een accountantskantoor periodiek een financieel verantwoordingsadvies aan het bestuur verstrekte, geschiedt dit sinds 1975 door de interne accountantsdienst van de Technische Universiteit Delft. Met mevrouw Hidde Nijland is tot haar overlijden op 28 juli 1967 steeds contact onderhouden ten einde er zorg voor te dragen dat de activiteiten van de stichting haar instemming zouden hebben.