Hidde
Nijland
Stichting

De Stichting

Voor het ontvangen van een prijs zullen Nederlandse jongeren, niet ouder dan 40 jaar, in aanmerking worden gebracht. Aangezien de prijs de waardering tot uitdrukking brengt voor geleverde prestatie, zal de te begiftigen persoon enige jaren technisch-wetenschappelijk moeten zijn werkzaam geweest.

Het bedrag van de prijs, welke in geld wordt uitgekeerd, zal telkenmale per geval door het bestuur worden vastgesteld. Bij de prijs zal een bijbehorende oorkonde worden uitgereikt. De ontvanger van de prijs krijgt een receptie aangeboden.

Het bestuur ziet er op toe, dat zoveel mogelijk studenten worden uitgenodigd om de evenementen bij te wonen. In ieder geval worden voor de evenementen uitgenodigd: het bestuur van de Elektrotechnische Vereeniging en het bestuur van het Sterkstroomdispuut der Technische Universiteit Delft.

De kosten, verbonden aan het houden van de rede en het toekennen van de prijs, zullen worden betaald uit de inkomsten van de stichting als omschreven in de stichtingsakte.

Prijswinnaars

1967Dr.ir. C.E.M. Kuiperwegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek
1972Dr.ir. F.H. Kreugerwegens zijn bijzondere wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek
1975Ir. R. Boersmawegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht als ontwerper en constructeur van uitzonderlijk hoogspanningsschakelmaterieel
1980Dr.ir. J.E. Daalder en
Ir. J.H.F.G. Lipperts
wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hen verricht op het gebied van stroomonderbreking in vacuüm
1984Ing. D. van der Scheerwegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht, op het gebied van de ontwikkeling van hoogspanningssmeltveiligheden
1987Ir. L. van der Sluiswegens bijzondere verdiensten op het gebied van het - met behulp van mathematische modellen – ontwerpen van beproevingsmethoden en –circuits voor hoogspanningsschakelapparatuur
1991Dr.ir. E.F. Steenniswegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van nieuwe beproevingsmethoden van kabels en de toepassingsmogelijkheden van suprageleiders in de energietechniek
1996Dr.ir. M.J. Hoeijmakerswegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van het onderwijs in de elektrische energietechniek
1996Dr.ir. R.P.P. Smeetswegens zijn bijzondere verdiensten met betrekking tot onderwijs en onderzoek op het gebied van de ontwikkeling en beproeving van vermogensschakelaars
1999Ir. P.G.M. Giesbertzwegens zijn relevante en visionaire bijdrage aan de actualiteit van de veranderingen in de elektrische energievoorziening
2004Dr.ir. J.B.M. van Waeswegens zijn uitermate toepasbare en relevante bijdrage op het gebied van de elektromagnetische compatibiliteitsaspecten in de elektrische energievoorziening
2007Dr.ir. J.G. Slootwegwegens zijn integrale en praktisch toepasbare bijdragen op diverse terreinen van de elektrische energietechniek, in het bijzonder inzake de invloed van windturbines op het dynamisch gedrag van elektriciteitsvoorzieningsystemen en de regulering van netbeheerders
2010Ir. M.A. Binnendijk MBAwegens zijn bijdrage aan het onderzoek naar schakelmateriaal voor middenspanningsnetten
2010Dr.dipl-ing M. Popovwegens zijn verdienste in onderwijs en onderzoek op het gebied van Smart Grids

2010


Dr.ir. E.C.W. de Jongwegens zijn bijdrage aan het beproeven van vermogenselektronische apparaten in het laboratorium

 

 

 

2014 

Dr.ir. P.C.J.M. van der Wielen 

wegens zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van hoogspanningskabels