Hidde
Nijland
Stichting

De Stichting

Op de penning, ontworpen door de beeldhouwer Hendrik J.J. Dannenberg, is aan de voorzijde de beeltenis van dr. ir. Hidde Nijland aangebracht, diens naam en de jaartallen 1885-1962. Op de keerzijde staan op voorstel van dr. Neher, de woorden, “Veiligheid waarborg voor Leven en Goed” gegraveerd. Er is op de penning ruimte gereserveerd voor het graveren van de naam van de ontvanger.

Het bestuur mocht op 20 september 1963 de eerste penning uitreiken aan Mevrouw E. Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren.

Na het overlijden van Mevrouw Hidde Nijland werd de penning, die weer in het bezit van de Stichting was gekomen, door Mej. Elsa Hidde Nijland, dochter van de stichter, overgedragen aan mejuffrouw mr. W. Portheine als dank voor de vele bemoeienissen die zij met de Stichting heeft gehad. De penning wordt ingevolge een bestuursbesluit van 22 november 1962 sindsdien aan de spreker van de Hidde Nijland rede uitgereikt.

De oorkonde die aan de prijswinnaar wordt uitgereikt

De oorkonde die aan de prijswinnaar wordt uitgereikt.